STATUT STOWARZYSZENIA KOLIBER

Niniejszy Statut został przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber 15 grudnia 

2001 roku ze zmianami:

● 13 grudnia 2003 roku,

● 18 grudnia 2004 roku,

● 17 kwietnia 2005 roku,

● 18 grudnia 2005 roku,

● 5 grudnia 2009 roku,

● 11 grudnia 2010 roku,

● 17 grudnia 2011 roku,

● 14 grudnia 2013 roku,

● 6 grudnia 2014 roku,

● 12 grudnia 2015 roku,

● 10 grudnia 2016 roku,

● 8 grudnia 2018 roku,

● 28 listopada 2020 roku,

● 27 maja 2023 roku.

Preambuła

W naszej działalności dążymy do:

1. Realizacji idei wolnego społeczeństwa

Wierzymy, że podstawowym podmiotem społecznym jest osoba ludzka zprzyrodzonymi jej od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci niezbywalną godnością i wolną wolą. Dlatego też troszczymy się o dobro osoby ludzkiej i jej wyżej wymienione atrybuty stanowiące fundament wszelkich instytucji społecznych i politycznych charakterystycznych duchowi ubranej w polską formę cywilizacji łacińskiej, a która jest dla nas najważniejszym instytucjonalnie punktem odniesienia. Uważamy, że stosunkami społecznymi kierować powinna rozumność i słuszność zakorzeniona w zasadach prawa rzymskiego oraz greckiej refleksji spekulatywnej podporządkowanych regułom etyki chrześcijańskiej, zaś wynikająca z nich wolność osobista powinna wiązać się z odpowiedzialnością za własny los oraz troską o dobro wspólne.

2. Wcielania w życie idei wolnościowych w gospodarce

Jesteśmy przekonani, że dążność do budowy silnego państwa minimum, podporządkowywanie mechanizmów rynkowych oddolnej inicjatywie społecznej, a także wspieranie związanych z nimi procesów deinstytucjonalizacji oraz rozwoju samorządności skorelowanych z zasadą subsydiarności jest drogą do osiągnięcia trwałegodobrobytu umożliwiającego pojedynczym Polakom oraz narodowi polskiemu najpełniejsze urzeczywistnianie się w swej wolności i człowieczeństwie. Warunkiem ku temu niezbędnym jest tworzenie sprzyjającego wartościom konserwatywno liberalnym modelu funkcjonowania państwa oraz dążenie do znoszenia barier prawnych hamujących przedsiębiorczość, inicjatywę i możliwość samoorganizacji.

3. Obrony suwerenności Państwa Polskiego

Jesteśmy przeświadczeni, że ponad tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi tradycjami niepodległościowymi stanowią wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni niezależnego Państwa Polskiego. Dlatego też uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności przeciwdziałać chcemy narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i militarnej przez podmioty zewnętrzne, a także wspierać jego dalszy rozwój jako podmiot oraz suwerenny byt.

4. Poszanowania tradycji i historii

Uważamy, że wspólna tradycja i kultywowanie polskości są czynnikami scalającymi społeczeństwo oraz wzmagającymi poczucie jedności narodowej. Dlatego też staramy się otoczyć troską pielęgnowanie narodowych i republikańskich tradycji polskich. Dostrzegamy wartość wspólnoty przeszłości i przyszłości wyrażającej się w ciągłości pokoleniowej.

5. Uznania szczególnej roli Rodziny

Rodzina jest w naszej ocenie podstawową i naturalną instytucją społeczną – to w niej człowiek najpełniej dojrzewa oraz urzeczywistnia w swoim powołaniu. Sądzimy także, że wszelkie przejawy ataku na rodzinę są bardzo niebezpieczne dla kondycji całego społeczeństwa. Dlatego też opieką staramy się otoczyć tradycyjny model rodziny ufundowany na małżeństwie rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety. Za niepodważalne uważamy także prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań i światopoglądu.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie KoLiber” zwane dalej 

Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

§ 4.

Symbolem Stowarzyszenia jest koliber. Wzór symbolu stanowi załącznik do niniejszego 

statutu.

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z jego nazwą i symbolem oraz pieczęci podłużnej 

z nazwą i adresem siedziby.

§ 6.

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne (oddziały).

2. Oddziały Stowarzyszenia działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

posiadać osobowość prawną.

§ 7.

Fundamentem programu Stowarzyszenia jest Preambuła Statutu stanowiąca Deklarację Idei 

Stowarzyszenia.

Rozdział II Cele i środki działania

§ 8.

Stowarzyszenie dąży do osiągania następujących celów:

1) wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywno liberalnych, zdolnych wziąć 

czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju;

2) urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowania idei 

konserwatywno liberalnej oraz wartości chrześcijańskich;

3) odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak: wolność 

jednostki, własność prywatna, poszanowanie prawa, sprawiedliwość oraz prymat 

etyki;

4) pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji 

publicznych, społecznych i zawodowych w społeczeństwie;

5) ułatwiania kontaktów z innymi instytucjami i organizacjami;

6) promocji przedsiębiorczości i ochrony praw przedsiębiorców i konsumentów;

7) ochrony prawdy historycznej i dziedzictwa narodowego;

8) promocji kultury;

9) propagowania idei samorządności;

10) promocji ekologii i ochrony środowiska;

11) promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki;

12) działania na rzecz zwiększenia obronności kraju;

13) propagowania współpracy międzynarodowej i poszerzania wolności przepływu osób, 

usług, towarów i kapitału.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo;

2) wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i 

kulturalnym;

3) organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, 

seminariów, konferencji i kongresów;

4) prowadzenie działalności wydawniczej;

5) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;

6) organizację wymian międzynarodowych;

7) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;

8) promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych 

tworzeniem konserwatywno-liberalnego porządku państwa;

9) współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej 

w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia;

10) udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik 

jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia;

11) udział w kampaniach referendalnych przewidzianych w odrębnych przepisach prawa;

12) prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, ekspertyz, raportów i 

opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach społecznym, politycznym 

i gospodarczym służących rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej;

13) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu 

świadomości ekonomicznej, prawnej, historycznej oraz pro-przedsiębiorczej, 

szczególnie osób młodych, w tym organizowanie konkursów i programów 

stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej.

§ 10.

1. Statutowa działalność Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

2. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. 

Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

§ 11.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków kandydatów, członków zwyczajnych, 

członków doradców, członków honorowych i członków wspierających.

2. Wyłącznie członkowie zwyczajni mogą być członkami władz krajowych i oddziałowych.

3. Członkiem kandydatem może być obywatel Polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 rok 

życia, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia oraz złożył deklarację 

członkowską, czyli: 

a) wypełnił i podpisał deklarację członkowską, która następnie została przyjęta 

przez członka władz krajowych albo władz oddziału Stowarzyszenia, lub 

b) wypełnił deklarację członkowską online i potwierdził wolę przystąpienia do 

Stowarzyszenia po nawiązaniu kontaktu przez członka władz krajowych bądź 

władz oddziału Stowarzyszenia, co następnie zostało notyfikowane Prezesowi 

Zarządu Głównego drogą e-mailową przez członka władz krajowych, bądź 

władz oddziału Stowarzyszenia.

4. Status członka zwyczajnego uzyskuje się z chwilą zatwierdzenia stażu kandydackiego. Staż 

kandydacki trwa trzy miesiące od złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 12.

1. Zarząd oddziału może podjąć uchwałę o zatwierdzeniu stażu kandydackiego członka 

kandydata na swoim pierwszym posiedzeniu po upływie stażu kandydackiego. W uchwale 

powinna znaleźć się informacja o przebiegu stażu kandydackiego. 

2. Po jej przyjęciu uchwała przesyłana jest niezwłocznie Zarządowi Głównemu.

3. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały, Zarząd Główny może zgłosić sprzeciw wraz 

uzasadnieniem do Centralnej Komisji Rewizyjnej. Niezgłoszenie sprzeciwu w wyznaczonym 

terminie skutkuje wejściem w życie Uchwały zarządu oddziału.

4. Centralna Komisja Rewizyjna w ciągu 30 dni od dnia doręczenia jej sprzeciwu może podjąć 

uchwałę utrzymującą bądź oddalającą sprzeciw Zarządu Głównego.

5. W przypadku niepodjęcia uchwały w wyznaczonym terminie Uchwała Zarządu Oddziału 

wchodzi w życie. 

§ 13.

1. W przypadku utrzymania sprzeciwu przez Centralną Komisję Rewizyjną, Zarząd Oddziału 

może ponownie przedstawić Uchwałę o zatwierdzenie stażu kandydackiego Zarządowi 

Głównemu po upływie trzech miesięcy.

2. Ponowne niezatwierdzenie kandydatury skutkuje wygaśnięciem członkostwa członka 

kandydata, który możliwość ponownego zapisania się do Stowarzyszenia uzyska nie 

wcześniej niż po upływie jednego roku od dnia uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej 

ponownie podtrzymującej sprzeciw Zarządu Głównego.

§ 14.

1. Członkowie zwyczajni działają w ramach oddziału terytorialnego, według swojego miejsca 

zamieszkania.

2. Zmiana oddziału następuje poprzez przyjęcie wniosku o przyjęcie do nowego oddziału 

przez członka Zarządu Oddziału przyjmującego po niezwłocznym poinformowaniu Zarządu 

Głównego oraz Zarządu Oddziału, który członek opuszcza.

3. Członek zmieniający oddział nie posiada czynnego prawa wyborczego w nowym oddziale 

przez dwa miesiące od dnia zmiany oddziału.

§ 15.

1. Osobie fizycznej, która udzieliła Stowarzyszeniu wsparcia na zasadach określonych przez 

Konwent, Prezes Zarządu Głównego może nadać status członka wspierającego łącznie z 

tytułem Mecenasa Stowarzyszenia KoLiber. 

2. Osoba prawna, która udzieliła Stowarzyszeniu wsparcia, na zasadach określonych przez 

Konwent, może na podstawie uchwały Konwentu uzyskać tytuł Mecenasa Stowarzyszenia 

KoLiber. Konwent może określić zasady uzyskiwania tytułu Mecenasa Stowarzyszenia 

KoLiber na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Stowarzyszeniem a inną osobą 

prawną, z zastrzeżeniem, że do zawarcia takiej umowy wymagana jest zgoda Centralnej 

Komisji Rewizyjnej.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, który ukończył 35. rok życia może zostać członkiem 

doradcą, jeśli wypełni odpowiednią deklarację i jeśli zostanie ona następnie przyjęta przez 

Prezesa Zarządu Głównego. W ciągu 7 dni od przyjęcia deklaracji, Prezes Zarządu Głównego 

przedstawia deklarację członka doradcy na zebraniu Zarządu Głównego i poddaje pod 

głosowanie uchwałę w sprawie wniesienia sprzeciwu. W razie przyjęcia uchwały w 

sprawie wniesienia sprzeciwu, Zarząd Główny przekazuje Centralnej Komisji Rewizyjnej tę 

uchwałę razem z uzasadnieniem w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. Centralna Komisja 

Rewizyjna w ciągu 30 dni od dnia doręczenia jej sprzeciwu może podjąć uchwałę utrzymującą 

bądź oddalającą sprzeciw Zarządu Głównego. W przypadku niepodjęcia uchwały w 

wyznaczonym terminie Uchwała Zarządu Głównego wchodzi w życie. 

§ 16.

1. Członek wspierający nie posiada praw wyborczych. Członek wspierający może zostać 

zaproszony do udziału w posiedzeniach organów statutowych Stowarzyszenia bez prawa 

głosu lub z głosem doradczym.

2. Członek doradca nie posiada praw wyborczych, ma prawo uczestniczenia w zebraniach 

oddziału Stowarzyszenia z głosem doradczym. Może również uczestniczyć w Konwencie z 

głosem doradczym. Prezes Zarządu Głównego może zaprosić członka doradcę do 

uczestniczenia w zebraniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.

3. Wysokość składki członka wspierającego i członka doradcy ustala Konwent.

4. Ogół członków doradców tworzy Radę członków doradców. Rada członków doradców jest 

gremium konsultacyjnym Zarządu Głównego.

5. Każdy z członków doradców indywidualnie, jak również Rada członków doradców przyjmują 

na siebie honorowy obowiązek czuwania nad przestrzeganiem Deklaracji Ideowej i Statutu.

6. Rada członków doradców wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Prezes Zarządu 

Głównego ma obowiązek zaproszenia przewodniczącego Rady członków doradców do 

udziału z głosem doradczym na każde zebranie Zarządu Głównego.

§ 17.

Członek Stowarzyszenia ma prawo udziału we wszystkich formach działalności 

Stowarzyszenia oraz prawo do informacji na temat oświadczeń i decyzji władz krajowych oraz 

oddziałów, które jego dotyczą.

§ 18.

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) przestrzegać Statutu Stowarzyszenia;

b) stosować się do postanowień i uchwał władz krajowych i oddziałów;

c) uiszczać w terminie składki członkowskie na rachunek bankowy Stowarzyszenia;

d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

e) przestrzegać uniwersalnych norm etycznych cywilizacji łacińskiej;

f) powstrzymywać się od działań na szkodę Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków określonych w ust. 1 lit. a-c.

3. Członkowie wspierający i członkowie doradcy są zwolnieni z obowiązku określonego w ust. 

1 lit. b.

§ 19.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a) śmierci;

b) wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem, złożonym 

na ręce Sekretarza Stowarzyszenia lub Członka Zarządu Oddziału;

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia;

d) nieopłacenia należnych składek członkowskich przez okres dwunastu miesięcy;

e) dwukrotnego niezatwierdzenia stażu kandydackiego.

2. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w ust. 1 lit. c następuje w momencie 

prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego, w którym wymierzono karę 

określoną w § 49 lit. e.

3. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w ust. 1 lit. d następuje z mocy prawa z 

końcem 12 miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki członkowskie.

4. Centralna Komisja Rewizyjna w drodze uchwały ustala procedurę informowania członka o 

grożącej utracie członkostwa oraz sposób informowania o wygaśnięciu członkostwa.

§ 20.

Członkostwo honorowe przyznaje i odbiera Konwent uchwałą 2/3 ogółu członków Konwentu 

podjętą na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV Władze krajowe

§ 21.

Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

1) Konwent;

2) Prezes;

3) Zarząd Główny;

4) Centralna Komisja Rewizyjna.

Konwent

§ 22.

1. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Konwent składa się z delegatów, o których mowa w § 23.

3. Jeśli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia spada poniżej liczby delegatów, 

określonej w § 25 ust. 3, członkowie zwyczajni uzyskują prawo uczestniczenia w Konwencie 

bezpośrednio

§ 23.

Delegatami na Konwent są:

1) przedstawiciele oddziałów, wyłonieni w wyniku procedury wyborczej w danym 

oddziale,

2) członkowie Zarządu Głównego 

3) członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej.

§ 24.

Odwołanie członka Zarządu Głównego po wyłonieniu delegatów w jego oddziale jest 

bezskuteczne.

§ 25.

1. Przydziału liczby delegatów przypadających na każdy oddział dokonuje Centralna Komisja 

Rewizyjna, na podstawie ewidencji członków spełniających wymogi o których mowa w ust. 2, 

przekazanej jej przez Zarząd Główny według stanu na 8 tygodni przed Konwentem 

Zwyczajnym.

2. Oddział, aby móc partycypować w podziale delegatów, musi na 8 tygodni przed konwentem 

zwyczajnym posiadać minimum 6 członków zwyczajnych, którzy mają opłacone składki 

centralne do miesiąca, w którym Prezes Zarządu Głównego zwołał konwent zwyczajny.

3. Liczba delegatów równa się dwukrotności liczby oddziałów, o których mowa w ust. 2, jednak 

nie może być ona mniejsza niż 30.

4. Każdy oddział, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez co najmniej jednego 

delegata.

5. Przydziału delegatów dokonuje się na podstawie liczby członków oddziału, o których mowa 

w ust. 2 powyżej, systemem Sainte-Laguë.

6. Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej dotycząca przydziału delegatów winna zapaść nie 

później niż na sześć tygodni przed Konwentem zwyczajnym.

7. Delegaci sprawują swój mandat do następnego Konwentu zwyczajnego.

§ 26.

1. Mandat delegata wygasa z chwilą utraty członkostwa lub zrzeczenia się.

2. Zrzeczenie się mandatu delegata staje się ważne z chwilą doręczenia go, wraz ze 

stosownym oświadczeniem, prezesowi oddziału oraz Prezesowi Zarządu Głównego.

3. Zrzeczenie się mandatu powinno być dokonane na piśmie. W takiej sytuacji, walne zebranie 

oddziału dokonuje wyboru delegata, stosownie do § 73 lit. f).

§ 27.

1. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Prezesa nie wcześniej niż 114 i nie później niż 

84 dni przed upływem jego kadencji na dzień przypadający w ostatnim miesiącu jego kadencji.

2. Prezes ma jednocześnie obowiązek poinformować prezesów oddziałów oraz Centralną 

Komisję Rewizyjną o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu 

zwyczajnego.

§ 28.

1. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Prezesa na pisemny wniosek 1/4 członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.

2. Wnioskodawca wskazuje termin odbycia Konwentu nadzwyczajnego, przypadający 

najwcześniej 28 dni po dniu złożenia wniosku oraz punkty porządku obrad.

3. Przepis § 27 ust. 2 stosuje się.

§ 29.

1. Prezes ma obowiązek zwołać Konwent nadzwyczajny we wskazanym przez wnioskodawcę 

terminie, z uwzględnieniem postulowanych punktów porządku obrad.

2. Odwołanie Prezesa, członków Centralnej Komisji Rewizyjnej, a także uzupełnienie składu 

Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz zmiana Statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w 

przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad. 

3. W przypadku propozycji zmiany Statutu poprzez zmianę Preambuły Statutu, Konwent 

głosuje nad pełnym brzmieniem nowej Preambuły Statutu. Do proponowanego porządku 

obrad dołącza się projekt nowej Preambuły Statutu wraz z uzasadnieniem zmiany.

§ 30.

1. Konwent obraduje na posiedzeniach.

2. Na pierwszym posiedzeniu Konwentu do ważności uchwał wymagana jest obecność co 

najmniej połowy delegatów.

3. Następne posiedzenie może się odbyć najwcześniej po upływie godziny od zakończenia 

poprzedniego posiedzenia.

4. Kolejne posiedzenia Konwentu są ważne bez względu na liczbę delegatów.

§ 31.

Konwent podejmuje uchwały zwykłą większością głosów delegatów obecnych na posiedzeniu, 

chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 32.

Konwent:

1) wybiera Prezesa na roczną kadencję;

2) odwołuje Prezesa większością 2/3 głosów delegatów obecnych na posiedzeniu 

pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego następcy, który zostaje wybrany na 

pozostały okres kadencji swojego poprzednika;

3) odwołuje pozostałych członków zarządu większością 3/5 głosów delegatów 

obecnych na posiedzeniu;

4) wybiera bezwzględną większością głosów delegatów obecnych na posiedzeniu 

członków Centralnej Komisji Rewizyjnej na dwuletnią kadencję;

5) odwołuje większością 2/3 głosów delegatów obecnych na posiedzeniu członka 

Centralnej Komisji Rewizyjnej pod warunkiem jednoczesnego wyboru jego 

następcy;

6) uzupełnia skład Centralnej Komisji Rewizyjnej w przypadku wakatu, przy czym 

uzupełnienie składu dokonuje się wedle procedury określonej w pkt 4, a wybrany 

członek Centralnej Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany na pozostały okres 

kadencji członka Centralnej Komisji Rewizyjnej.

7) zmienia Statut większością 2/3 głosów delegatów obecnych na posiedzeniu, przy 

czym do zmiany treści Preambuły Statutu wymagana jest jednogłośność;

8) ustala wysokość centralnych składek członkowskich i wpisowego;

9) określa cele i linię działania Stowarzyszenia;

10) nadaje i odbiera tytuł członka honorowego;

11) decyduje w innych sprawach przewidzianych niniejszym Statutem;

12) wysłuchuje rocznego sprawozdania Zarządu Głównego i Centralnej Komisji 

Rewizyjnej z pełnionych funkcji.

§ 33.

1. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu na zakończenie kadencji, Konwent głosuje nad 

uchwałą o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu Głównego.

2. Nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego skutkuje niemożnością pełnienia 

przez nich funkcji członka Zarządu Głównego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej przez okres 

2 lat.

Prezes i Zarząd Główny

§ 34.

Prezes:

a) reprezentuje Stowarzyszenie;

b) powołuje i odwołuje czterech pozostałych członków Zarządu Głównego, w tym: 

wiceprezesa, sekretarza i skarbnika;

c) kieruje pracami Zarządu Głównego;

d) koordynuje kontakt między władzami krajowymi a władzami oddziałów 

Stowarzyszenia;

e) przygotowuje projekty porządku obrad Konwentu;

f) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem.

§ 35.

1. Zwyczajne posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się na wniosek i w terminie 

wskazanym przez Prezesa.

2. Na wniosek dwóch członków Zarządu Głównego lub Centralnej Komisji Rewizyjnej może 

zostać zwołane, w terminie określonym przez wnioskodawcę, nadzwyczajne posiedzenie 

Zarządu Głównego.

3. W przypadku określonym w ust. 2 wnioskodawca wskazuje szczególnie uzasadnione 

powody, dla których posiedzenie Zarządu Głównego miałoby być zwołane.

4. Posiedzenie Zarządu Głównego jest ważne, jeśli bierze w nim przynajmniej trzech jego 

członków, w tym Prezes lub wiceprezes.

5. Prezes Zarządu Głównego może zwołać posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem, w 

charakterze doradców, prezesów zarządów wszystkich oddziałów Stowarzyszenia 

(konsultacyjna rada krajowa). 

§ 36.

1. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na 

posiedzeniu. W przypadku równego rozkładu głosów, głos decydujący przysługuje Prezesowi, 

a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu – wiceprezesowi.

2. Zarząd Główny może odbywać posiedzenia oraz podejmować uchwały za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.

§ 37.

Zarząd Główny:

a) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

b) realizuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim;

c) za zgodą Centralnej Komisji Rewizyjnej powołuje i ustala zasady działania ciał 

pomocniczych;

d) po zasięgnięciu opinii Centralnej Komisji Rewizyjnej ustala wzór deklaracji 

członkowskiej;

e) w przypadku rozwiązania oddziału Stowarzyszenia przyporządkowuje jego 

członków do innych oddziałów;

f) stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek śmierci lub

wystąpienia;

g) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane niniejszym Statutem;

h) powołuje i ustala zasady działania kolegialnych ciał doradczych;

i) decyduje o współpracy o zasięgu ogólnopolskim z innymi organizacjami;

j) inicjuje i koordynuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim;

k) uchwala politykę bezpieczeństwa Stowarzyszenia oraz regulacje związane z 

ochroną danych osobowych i rachunkowością;

l) ustala szczegółowe zasady odbywania stażu kandydackiego;

m) ustala wzór wniosku o zatwierdzenie stażu kandydackiego.

§ 38.

1. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członek Zarządu Głównego nie może złożyć deklaracji, o której mowa w § 15 ust. 3 przed 

upływem swojej kadencji. 

§ 39.

1. Członkowie Zarządu Głównego mogą być wynagradzani za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją.

2. Sposób, wysokość i kryteria przyznawania wynagrodzenia określa Centralna Komisja 

Rewizyjna.

Centralna Komisja Rewizyjna – postanowienia ogólne

§ 40.

1. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3, a co najwyżej 5 członków, którzy 

nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Głównym oraz zarządach i 

komisjach rewizyjnych oddziałów. 

2. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. 

3. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członek Komisji nie może złożyć deklaracji, o której mowa w § 15 ust. 3 przed upływem 

swojej kadencji. 

§ 41.

Pracami Centralnej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany przez członków 

Centralnej Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu, spośród członków Komisji. 

§ 42.

Kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej dzielą się na kompetencje nadzorcze, sądowe 

oraz związane z interpretacją statutu i tworzeniem prawa wewnętrznego Stowarzyszenia.

§ 43.

1. Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej ma obowiązek przedstawienia na 

Konwencie zwyczajnym sprawozdania z prac komisji prowadzonych w ostatnim roku 

kalendarzowym. 

2. Sprawozdanie należy sporządzić w terminie 2 miesięcy od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, w sprawozdaniu należy 

zawrzeć informację o opóźnieniu o treści ,,Centralna Komisja Rewizyjna w sprawie (tu 

wskazać sprawę) nie dochowała terminu, spóźniając się o (tu liczba dni opóźnienia).” W 

informacji należy podać przyczyny niedochowania terminu.

Centralna Komisja Rewizyjna – kompetencje nadzorcze

§ 44.

Do kompetencji nadzorczych Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, 

gospodarności i rzetelności;

b) wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie członkom Zarządu Głównego 

absolutorium;

c) orzekanie o zgodności regulaminów oddziałów ze Statutem. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności regulaminu oddziału stosuje się postanowienia uchwały 

Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzeniu niezgodności regulaminu oddziału ze 

Statutem;

d) orzekanie na wniosek co najmniej ¼ członków oddziału o ważności walnego zebrania 

oddziału wybierającego władze oddziału. W przypadku rażącego naruszenia 

postanowień Statutu lub regulaminu oddziału Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje 

Prezesowi Zarządu Głównego zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału 

w terminie 30 dni w celu wyboru nowych władz. Obowiązki Zarządu Oddziału pełni do 

czasu wyboru nowych władz Zarząd Główny, a obowiązki oddziałowej komisji 

rewizyjnej przejmuje do czasu wyboru nowej komisji rewizyjnej oddziału Centralna 

Komisja Rewizyjna;

e) orzekanie na wniosek co najmniej ¼ członków oddziału lub Zarządu Głównego o 

ważności walnego zebrania oddziału wybierającego delegatów na Konwent. W 

przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminu oddziału 

Centralna Komisja Rewizyjna nakazuje prezesowi oddziału zwołanie nadzwyczajnego 

walnego zebrania w celu wybrania nowych delegatów na Konwent. W przypadku gdy 

termin Konwentu nie pozwala na zwołanie Walnego Zebrania w terminie określonym 

w § 70, czas na zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania może ulec skróceniu do 

3 dni. Jeśli w dalszym ciągu termin też nie mógłby zostać dochowany Centralna 

Komisja Rewizyjna przeprowadza losowanie delegatów spośród członków oddziału. 

Ponowne zwołanie Walnego Zebrania wybierającego zarówno władze oddziału, jak i 

delegatów na Konwent następuje według trybu określonego w podpunkcie d) z 

uwzględnieniem krótszego terminu zwołania walnego zebrania z powodu terminu 

Konwentu;

f) orzekanie o zgodności działań Zarządu Głównego ze Statutem. W przypadku 

rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Centralna Komisja Rewizyjna 

nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności;

g) wyłączne prawo do stwierdzenie trwałej niezdolności Prezesa do sprawowania funkcji 

z jednoczesnym powierzeniem jego obowiązków jednemu z członków Zarządu 

Głównego, który zwołuje Konwent zwyczajny w terminie 8 tygodni, chyba że Konwent 

Zwyczajny został już zwołany we wcześniejszym terminie;

h) orzekanie o prawidłowości wniosków, o których mowa w § 28 ust. 1;

i) możliwość uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego. 

Uprawnienie to przysługuje zarówno całej Centralnej Komisji Rewizyjnej, jak i każdemu 

z jej członków z osobna;

j) prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia. Uprawnienie to przysługuje 

zarówno całej Centralnej Komisji Rewizyjnej, jak i każdemu z jej członków z osobna.

Centralna Komisja Rewizyjna – kompetencje interpretacyjne oraz prawodawcze

§ 45.

1. Centralna Komisja Rewizyjna dokonuje interpretacji statutu. 

2. Uchwała w sprawie interpretacji statutu podejmowana jest na wniosek Prezesa, Konwentu 

lub członka Centralnej Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwała w sprawie interpretacji statutu podejmowana jest bezwzględną większością 

głosów wszystkich członków Centralnej Komisji Rewizyjnej.

§ 46.

Centralna Komisja Rewizyjna uchwala większością, o której mowa w § 45:

a) przydział delegatów na Konwent;

b) wzorcowy regulamin dla oddziału;

c) zasady prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia.

Centralna Komisja Rewizyjna – kompetencje sądowe

§ 47.

Do kompetencji sądowych Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:

a) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych;

b) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia.

§ 48.

1. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte w sytuacji, gdy zachowanie członka jest 

sprzeczne ze Statutem lub nie da się pogodzić z postanowieniami władz krajowych lub władz 

oddziału.

2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Centralna Komisja Rewizyjna z urzędu w drodze 

uchwały albo na wniosek każdego członka Stowarzyszenia (zawiadamiającego). 

3. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje wskutek podjęcia uchwały przez 

Centralną Komisję Rewizyjną.

4. Centralna Komisja Rewizyjna informuje członka o wszczęciu przeciwko niemu 

postępowania dyscyplinarnego w terminie 7 dni od doręczenia jej wniosku o ukaranie. Kopię 

lub skan uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej o wszczęciu postępowania dyscyplinarne 

doręcza się członkowi niezwłocznie po jej podjęciu.

§ 49.

W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być orzeczone następujące kary:

a) upomnienie;

b) publiczna nagana na forum Stowarzyszenia;

c) obowiązek wykonania określonego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia lub 

powstrzymania się od określonych czynności;

d) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia lub zakaz sprawowania funkcji 

w określonych organach Stowarzyszenia na okres do 4 lat;

e) wykluczenie ze Stowarzyszenia z możliwością zakazania ponownego wstąpienia 

do Stowarzyszenia do 5 lat od uprawomocnienia się uchwały.

§ 50.

1. W przypadku prawomocnego orzeczenia kary wymienionej w § 49 lit. d) lub e) wobec 

Prezesa Stowarzyszenia, Centralna Komisja Rewizyjna niezwłocznie wyznacza osobę 

pełniącą obowiązki Prezesa, na czas nie dłuższy niż do następnego Konwentu Zwyczajnego.

2. Jeśli orzeczenie kary wymienionej w § 49 lit. d) lub e) wobec Prezesa Stowarzyszenia jest 

niemal pewne, a za przyjęciem uchwały o wszczęciu przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia 

postępowania dyscyplinarnego zagłosowali wszyscy członkowie Centralnej Komisji 

Rewizyjnej jednogłośnie, Centralna Komisja Rewizyjna wyznacza osobę pełniącą obowiązki 

Prezesa na czas postępowania dyscyplinarnego.

§ 51.

1. Centralna Komisja Rewizyjna rozpatruje spory między członkami i rozstrzyga w 

postępowaniach dyscyplinarnych w terminie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku w 

pełnym składzie Centralnej Komisji Rewizyjnej. 

2. Centralna Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy dyscyplinarne w pierwszej instancji w 

składzie trzech członków Centralnej Komisji Rewizyjnej, wyłonionych w drodze losowania. 

Przewodniczącego składu wyłania losowanie. 

3. Z udziału w rozpatrywaniu sprawy wyklucza się członka Centralnej Komisji Rewizyjnej 

będącego w związku małżeńskim albo będącą krewnym, powinowatym lub osobą pozostającą 

w stosunku zależności służbowej z obwinionym o delikt dyscyplinarny lub stroną sporu między 

członkami (członek zawisły).

4. W drugiej instancji Centralna Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy dyscyplinarne w pełnym 

składzie. Pełnym składem Centralnej Komisji Rewizyjnej są wszyscy członkowie Centralnej 

Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu Centralnej Komisji Rewizyjnej.

5. O zwołaniu posiedzenia Centralnej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Centralnej Komisji 

Rewizyjnej zawiadamia każdego z jej członków na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.

§ 52.

1. Stronami postępowania dyscyplinarnego są zawiadamiający, obwiniony i Prezes 

Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej rozstrzygającej postępowanie dyscyplinarne, 

stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Wniosek składa 

się przewodniczącemu Centralnej Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej powinna być doręczona stronom pocztą 

elektroniczną wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie wniesienia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy pod rygorem jej nieważności.

4. W przypadku braku złożenia odwołania przez strony uchwała uprawomocnia się.

§ 53.

1. Przewodniczącym pełnego składu Centralnej Komisji Rewizyjnej jest przewodniczący 

Centralnej Komisji Rewizyjnej.

2. W razie wykluczenia przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej z rozpatrywania 

sprawy w trybie z § 51 ust. 3, przewodniczącego składu wyłania losowanie.

§ 54.

1. Jeśli obwiniony utraci w jakikolwiek sposób status członka Stowarzyszenia, postępowanie 

dyscyplinarne umarza się.

2. W przypadku ponownego wstąpienia członka do Stowarzyszenia, postępowanie to zostaje 

wznowione. 

§ 55.

W sprawach sądowych Centralna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję zwykłą większością 

głosów, a w przypadku remisu decyduje głos przewodniczącego składu.

Rozdział V Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 56.

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich;

b) darowizn, spadków i zapisów;

c) dotacji i subwencji oraz grantów;

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia;

f) odsetek i depozytów bankowych;

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. W razie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego przychód Stowarzyszenia 

pochodzić może także z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego 

przez podatników.

3. Przez składki członkowskie należy rozumieć składki centralne. Oddziały mogą dodatkowo 

uchwalić obowiązek opłacania składek oddziałowych, które są odrębne od składek 

członkowskich.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na statutową działalność 

pożytku publicznego.

§ 57.

1. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz 

osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 

Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanej dalej ,,osobami bliskimi”;

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 

lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich;

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;

d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie, członkowie organów, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe.

§ 58.

1. Walne zebranie oddziału może podjąć uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez 

oddział.

2. Przed podjęciem tej uchwały prezes oddziału przedkłada Centralnej Komisji Rewizyjnej 

projekt regulaminu oddziału oraz wnosi o stwierdzenie zgodności projektu regulaminu ze 

statutem Stowarzyszenia.

3. Centralna Komisja Rewizyjna winna podjąć taką uchwałę w ciągu 30 dni. 

4. Uchwała o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział, podjęta bez wskazanej wyżej 

uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej, jest bezwzględnie nieważna. Uchwała Centralnej 

Komisji Rewizyjnej o odmowie stwierdzenia zgodności regulaminu oddziału ze Statutem musi 

zawierać uzasadnienie.

§ 59.

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia uchwala Zarząd Główny. 

§ 60.

Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes.

§ 61.

Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oddziału Stowarzyszenia posiadającego 

osobowość prawną uprawniony jest prezes tego oddziału.

Rozdział VI Oddziały Stowarzyszenia

§ 62.

Oddziały Stowarzyszenia są tworzone przez Zarząd Główny.

§ 63.

1. Oddziały są rozwiązywane przez Zarząd Główny na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej:

a) w przypadku działań rażąco sprzecznych ze Statutem;

b) trwałej niezdolności do działań statutowych;

c) posiadania liczby członków uniemożliwiającej reprezentację oddziału na 

Konwencie 

2. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Konwentu złożone przez Walne 

Zebranie likwidowanego oddziału w terminie miesiąca od dnia podjęcia decyzji, Konwent 

rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Delegaci z likwidowanego oddziału są 

wyłączeni z głosowania nad rozpatrzeniem odwołania.

3. Oddział może także zostać rozwiązany na wniosek walnego zebrania oddziału podjęty 

bezwzględną większością głosów.

§ 64.

1. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu oddziału zawiera w swojej treści powołanie 

tymczasowego prezesa oddziału oraz wymienia członków założycieli. 

2. Tymczasowy prezes oddziału w terminie 3 tygodni od uchwały o powołaniu oddziału zwołuje 

pierwsze walne zebranie oddziału. W trakcie pierwszego walnego zebrania czynne i bierne 

prawa wyborcze przysługują członkom założycielom. 

§ 65.

Do czasu przyjęcia regulaminu oddziału, oddział działa na podstawie regulaminu 

wzorcowego.

§ 66.

1. Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć koła projektowe. Kołem projektowym kieruje 

pełnomocnik do spraw projektu.

2. Pełnomocnika do spraw projektu powołuje prezes oddziału Stowarzyszenia, za uprzednio 

wyrażoną zgodą Prezesa Zarządu Głównego.

3. Zarządowi Głównemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia koła projektowego w drodze 

uchwały.

§ 67.

Władzami oddziału są:

a) walne zebranie;

b) prezes;

c) zarząd;

d) oddziałowa komisja rewizyjna.

§ 68.

W walnym zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni, zwani dalej członkami 

oddziału, o ile nie zalegają ze składkami członkowskimi oraz - o ile regulamin oddziału nie 

stanowi inaczej - ze składkami oddziałowymi, jeżeli takie obowiązują w oddziale.

§ 69.

1. Do ważności walnego zebrania konieczne jest zawiadomienie – z 14-dniowym 

wyprzedzeniem – wszystkich członków oddziału o jego miejscu, terminie oraz głównych 

punktach obrad.

2. Przepis § 30 stosuje się odpowiednio.

§ 70.

Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut lub regulamin 

przewiduje inaczej.

§ 71.

Przepis § 28 stosuje się odpowiednio.

§ 72.

W razie niemożności zwołania walnego zebrania oddziału z powodu braku prezesa oddziału, 

walne zebranie może zwołać Prezes Zarządu Głównego w miejscowości, będącej siedzibą 

oddziału lub zdalnie.

§ 73.

Walne zebranie:

a) wybiera prezesa oddziału na roczną kadencję, chyba że regulamin stanowi 

inaczej;

b) wybiera oddziałową komisję rewizyjną na czas kadencji prezesa;

c) uchwala regulamin oddziału;

d) wysłuchuje sprawozdania ustępującego prezesa oddziału i komisji rewizyjnej, 

udzielając bądź odmawiając udzielenia absolutorium członkom zarządu;

e) ustala wysokość oddziałowych składek oddziałowych i wpisowego;

f) wybiera delegatów na Konwent w przypadku spełnienia warunków ujętych w § 25 

ust. 2;

g) wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane regulaminem oddziału;

h) podejmuje uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez oddział;

§ 74.

Do kompetencji prezesa oddziału należy:

a) reprezentowanie oddziału;

b) kierowanie pracami zarządu oddziału;

c) udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych;

d) wykonywanie innych zadań regulaminem oddziału;

e) inne sprawy oddziału nie zastrzeżone dla innych organów w oddziale.

§ 75.

1. Zarząd oddziału składa się przynajmniej z trzech osób: prezesa, sekretarza i skarbnika. 

Członek zarządu oddziału nie może złożyć deklaracji, o której mowa w § 15 ust. 3 przed 

upływem swojej kadencji. 

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos prezesa.

3. Do kompetencji zarządu oddziału należy:

a) kierowanie działalnością oddziału;

b) wykonywanie uchwał walnego zebrania oddziału;

c) współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich;

d) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem 

i regulaminem oddziału.

4. W przypadku oddziałów tworzonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

§ 67 lit. a oraz § 68, §69, §70, §71, §72, i § 73 nie stosuje się. Funkcję zarządu oddziału za 

granicą pełni Zarząd Główny, a funkcję komisji rewizyjnej pełni Centralna Komisja Rewizyjna. 

Prezes Zarządu Głównego powołuje koordynatora miejscowego, który ma miejsce 

zamieszkania w mieście, w którym oddział za granicą prowadzi przeważającą część 

działalności.

§ 76.

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, chyba że regulamin oddziału stanowi inaczej. 

Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji 

Rewizyjnej i zarządu oddziału. Członek komisji rewizyjnej nie może złożyć deklaracji, o której 

mowa w § 15 ust. 3 przed upływem swojej kadencji. 

2. Komisja rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

3. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

4. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności finansowej zarządu oddziału pod względem legalności, 

gospodarności i rzetelności;

b) wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium członkom zarządu 

oddziału;

c) interpretacja regulaminu oddziału;

d) orzekanie o zgodności regulaminów zarządu oraz kół oddziału z regulaminem 

oddziału. W przypadku stwierdzenia niezgodności w miejsce uchylonych 

przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia regulaminu oddziału;

e) orzekanie o zgodności działań zarządu oraz władz kół oddziału z regulaminem 

oddziału. W przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień komisja 

rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności;

f) informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych 

nieprawidłowościach;

g) uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej;

h) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych regulaminem oddziału;

i) orzekanie w zakresie zdolności prezesa oddziału do wypełniania przez niego 

obowiązków oraz istotnego zaniedbywania obowiązków.

§ 77.

Nieudzielenie absolutorium skutkuje zakazem pełnienia funkcji członka zarządu i komisji 

rewizyjnej oddziału przez okres najbliższej kadencji, nie krócej jednak niż jeden rok, 

chyba że regulamin oddziału stanowi inaczej.

§ 78.

1. Komisja rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach 

zarządu oddziału i kontrolować działalność koła projektowego i pełnomocnika projektowego.

2. Komisja rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty oddziału.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 79.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Konwentu podjętej większością 

4/5 liczby uprawnionych do udziału w Konwencie. 

2. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.

3. W przypadku braku decyzji, co do przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia 

lub w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia aktem prawnym wyższego rzędu, majątek 

Stowarzyszenia przechodzi na własność Caritas Polska, a dokumentacja Stowarzyszenia 

przechodzi na własność Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Rozdział VIII Postanowienia przejściowe

§ 80. 

1. Postanowienia o trybie wyboru i liczbie delegatów stosuje się od najbliższego Konwentu 

zwyczajnego po Konwencie, na którym zmiany zostały uchwalone. 

2. Statut w przepisach przejściowych może przewidzieć wyjątki od regulacji ust. 1.

3. Z dniem wejścia w życie Statutu, osoby, którym przysługiwał status członka wspierającego 

otrzymują tytuł Mecenasa Stowarzyszenia KoLiber.”

§2

Uchwala się następującą treść załącznika do Statutu Stowarzyszenia Koliber, o którym 

mowa w §4 Statutu:

Statut Stowarzyszenia KoLiber (PDF)
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl